^Back To Top

Licznik odwiedzin

1676384
Dzisiejsza liczba gości:
W tym miesiącu:
4043
41178

Server Time: 2017-12-16 21:41:41

Kontakt

ul. Ogrodowa 10

32-800 Brzesko

tel: 146849441

email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Formularz logowania

Rekrutacja na rok 2017/2018

 

Z DNIEM 3 MARCA 2017 ROKU ROZPOCZYNA SIĘ REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Nr 4 im. JANA BRZECHWY W BRZESKU NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

SKŁADANIE DEKLARACJI I WNIOSKÓW

 1. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola, składają na kolejny rok szkolny deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w terminie 7 dni poprzedzających termin postępowania rekrutacyjnego;
 2. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na wolne miejsca, na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna, złożony u dyrektora przedszkola.

ZASADY PRZYJĘĆ 

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dziecko, które ukończyło 2,5 roku, zamieszkałe na terenie Gminy Brzesko;
 2. Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, rodzice dziecka 6-letniego mają obowiązek złożyć wniosek o przyjęcie dziecka;

Dziecko 3, 4 i 5 letnie ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

 

Postępowanie rekrutacyjne i kryteria przyjęć

 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

 

 Dyrektor wyznacza skład Komisji, oraz jej przewodniczącego.

  

KRYTERIA I ETAPU REKRUTACJI

 

 Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego stosuje się kryteria wymienione w art. 131 ust.2 ustawy Prawo oświatowe, które mają jednakową wartość.

 

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

 1. Wielodzietność rodziny kandydata;
 2. Niepełnosprawność kandydata;
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą;

  

KRYTERIA TE MAJĄ JEDNAKOWĄ WARTOŚĆ !!!

 Jeżeli po tym etapie postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, bądź kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów, Komisja Rekrutacyjna kieruje się kryteriami dodatkowymi postępowania rekrutacyjnego określonymi Uchwałą Rady Miejskiej.

  

KRYTERIA II ETAPU REKRUTACJI

 

zgodne z Uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie określenia kryteriów II etapu rekrutacji

  

Kryteria obowiązujące w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria

 

Lp

Kryterium

Punkty

Dokumenty do potwierdzenia kryterium

1

Dziecko, które ma prawo do objęcia go wychowaniem przedszkolnym

50

 

2

Obydwoje pracujący rodzice, prowadzący działalność gospodarczą lub uczący się w systemie stacjonarnym

 

40

Zaświadczenia o zatrudnieniu, pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym lub o prowadzeniu działalności gospodarczej – dotyczy obojga rodziców

3

Jeden pracujący/prowadzący działalność gospodarczą lub uczący się w systemie stacjonarnym rodzic

 

30

 

4

Rodzeństwo w przedszkolu

4

 

5

Dogodne względem miejsca zamieszkania  położenie przedszkola, do którego kandydat ma być przyjęty

 

3

 

6

Zadeklarowany przez rodziców kandydata czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 7 godzin

 

2

Oświadczenie rodzica o planowanym pobycie dziecka

 

 

Maksymalna liczba punktów w II etapie postępowania rekrutacyjnego – 99

 Minimalna liczba punktów w II etapie postępowania rekrutacyjnego - 52

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

do Publicznych Przedszkoli w Brzesku na rok szkolny 2017/2018

 (załącznik do zarządzenia Nr 31/2017 Burmistrza Brzeska z dnia 2 marca 2017 r.)

 

1.1

Składanie wniosku wraz z załącznikami o przyjęcie do przedszkola na wolne miejsca

od 03.03. do 17.03. 2017 r.

1.2

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 24.03.2017 do godziny 15:00

1.3

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

od 27.03. do 29.03.2017 r.  do godziny 15:00

1.4

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 03.04. 2017 r.  do godziny 15:00

 

TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

 

2.1

Składanie wniosku wraz z załącznikami

od 04.04. do 07.04.2017 r.

2.2

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 12.04.2017 r. do godziny 15:00

2.3

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

od 13.04. do 14.04.2017 r. do godziny 15:00

2.4

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

do 19.04.2017 r. do godziny 15:00

 

 WARUNKI I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW

 

1. Zgodnie z Ustawą, dokumentami jakie należy dołączyć do wniosku składanego u dyrektora przedszkola potwierdzającymi kryteria o których mowa w § 3, ust. 2 są odpowiednio:

 1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata i samotnym wychowywaniu dziecka;

 2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z póź.zm.);

 3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

 4) dokument poświadczający objęcie pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013 r. Nr 135 z póź. zm.)

 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a, § 1 KPA, odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

 3. Dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego u dyrektora przedszkola potwierdzającymi kryteria dodatkowe, są zaświadczenia lub oświadczenia rodziców składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 4. Składający oświadczenia o wielodzietności rodziny i o samotnym wychowywaniu dziecka, są zobowiązani do zawarcia w nich klauzuli „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 1) Pod pojęciem wielodzietności rodziny rozumie się rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci.

 2) Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się: pannę, kawalera, wdowę wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

5. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w/w oświadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta/burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

 

6. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach wójt/burmistrz korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23, ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z póź.zm.)

 

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW W PRACACH KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

1. W pierwszym etapie rekrutacji komisja weryfikuje złożone wnioski, oraz deklaracje rodziców o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej – przeprowadzając wstępną kwalifikację;

 2. Deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej, oraz nowe wnioski złożone po w/w terminie nie będą przyjmowane;

 3. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola (lista kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola nie jest tożsama z listą kandydatów przyjętych)

 4. W terminie podanym po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola, rodzice kandydatów zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia wyboru przedszkola. Potwierdzenia należy dokonać pisemnie. Brak potwierdzenia oznacza rezygnację z usług przedszkola.

 5. Komisja przyjmuje do przedszkola tych kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani, potwierdzili wybór przedszkola w wymaganym terminie, oraz złożyli wymagane z wnioskiem dokumenty.

 6. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje tylu kandydatów iloma wolnymi miejscami dysponuje przedszkole zachowując następujące zasady:

 1) w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci spełniający kryteria I ETAPU REKRUTACJI

 2) Kandydaci posiadający obowiązek i prawo do edukacji przedszkolnej;

 3) kandydaci spełniający dodatkowe kryteria II ETAPU REKRUTACJI OKREŚLONE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ

 7. Jeżeli ilość miejsc jest mniejsza niż ilość kandydatów spełniających te kryteria przyjmowani są kandydaci z największą ilością punktów.

 8. W przypadku, otrzymania przez kandydatów jednakowej liczby punktów w II ETAPIE rekrutacji, pierwszeństwo w przyjęciu kandydata określać będzie kolejność składania wniosku (data i godzina).

 9. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie przedszkola.

 10. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych określony jest w formie adnotacji umieszczonej na liści opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

 

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Brzesko mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA można pobrać na końcu ogłoszenia klikając w link.

 

Wniosek o przyjęcie kandydata oraz oświadczenia:

 o samotnym wychowywaniu dziecka,

 o wielodzietności rodziny,

 o zadeklarowanym czasie pobytu dziecka w przedszkolu,

 oraz deklaracje wyboru przedszkola, należy pobrać i składać u dyrektora przedszkola lub osoby do tego upoważnionej.

 

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udziela dyrektor przedszkola osobiście lub telefonicznie.

 

Informacje dotyczące rekrutacji umieszczone będą również na tablicy ogłoszeń w siedzibie przedszkola.

 

Regulamin Rekrutacji wprowadzony zarządzeniem Nr 3/2017  Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 w Brzesku z dnia 1 marca 2017 r. określa dokładnie tryb postępowania rekrutacyjnego, pracę Komisji Rekrutacyjnej, oraz postępowanie odwoławcze i znajduje się do wglądu u dyrektora przedszkola.

 

Tryb postępowania odwoławczego zostanie podany po wywieszeniu list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

 WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA-link

 

Copyright © 2013.  Rights Reserved.